วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธีการติดตามรถยนต์หรือตัวบุคคลเดี๋ยวนี้สามารถใช้เครื่องติดตามได้ที่หาซื้อได้ทั่วไป

คิดให้เป็น.. เดี่ยวเห็นเองวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี เป็นสมมติศาสตร์ เราควรใช้อย่างทางสายกลาง ควรรู้ว่าใช้อะไร อย่างไหน จึงจะเหมาะกับสภาพนั้นๆธรรมชาติจึงถูกทำลายน้อย จิตวิญญาณถูกทำลายน้อย แต่ต้องมีความสุขและสันติภาพมากขึ้นเราจำเป็นจะต้องปฏิบดตามกลไกของจิต ๕ ประการซึ่งข้าพเจ้าขยายความมาจากแนวความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุดังต่อไปนี้๑. รู้ตัพร้อม(SelfAwareness) ต้อง‘ฝัก ปีกให้รู้ว่า กำลังคิดพูดทำอยู่ เครื่องติดตามระยะไกล ให้รู้ตั้งสติและสัมปชัญญะคนที่นั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเกือบไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อม เพราะจิตส่งออกช้างนอก ไปสนใจแสงสีหน้าจอ เด็กติดเกมย่อมมีโอกาสขาดการรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนั้น เด็กติดเกมย่อมขาดความละอายชั่ว ความกลัวบาป สติและการละอายชั่วกลัวบาปจะเป็นเจตสิกเดียวกัน๒. รู้สึกยินดีที่ได้ทำงาน (Self Contentment) การทำงานทำให้คนเกิดปัญญา และทำให้เกิดเห็นคุณค่าภายในงานนั้นเองเป็นเหตุสร้างปัญญา คนทำงานจึงมีปีติปราโมทย์คนทันสมัยผู้เกียจคร้านซอบตุหรัดตุเหร่ ในชีวิตท่องเที่ยวเป็นเดือน เป็นปี หรือท่องเที่ยวหน้าจอทีวี ท่องเที่ยวอินเตอร์เน็ตทั่งวันทั่งคืน เช่นนี้ เรียกว่าสุดโต่งทั่งสิ้น ขาดปีติปราโมทย์ เพราะไม่มีเนื้องานให้เกิดปัญญา อุปกรณ์ติดตามตัวบุคคล มีแต่ความเป็นทาสสากลอย่างเดียว๓. รู้จักรักษากายวาจาให้ปกติ (Self Control) คนที่เครียดมากประชุมทั่งวัน จะเครียดเพราะต้องรักษาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหลังประชุมแล้วจะมีความผิดปกติ ต้องการปลดความเครียดโดยเช้าโรงนวด กินเหล้าเคล้าอบาย หรือคนที่ทำงานซํ้าซาก เหน็ดเหนื่อยบงานที่ซํ้าท่าเดิม คนพวกนี้จะต้องคลายเครียดโดยกู่ก้องร้องตะโกนขาดการสำรวมวาจาและท่าทางให้ปกติ๔. เกิดความพอใจในความประพฤติของตน (Self Respect)คนจะน้บถือตนเองไต้ จะต้องไม่ใฝ่ตั้าและทวนกระแสความต้องการของตนเองไต้ ควบคุมให้ตนเองทำในสิ่งที่ถูกต้องไต้๕. พ้ฒนาความเชื่อจากทฤษฎี เครื่องติดตามสัญญาณโทรศัพท์ เป็นความเชื่อที,มีปัญญาของตนเข้าไปกำกับด้วย (Self Confidence) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เข้าไปกำกับปริยัติ จะเกิดความมั่นใจในตนเอง ว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกสร้าจสติสัมปชัณณ: (Self Awaremess)เกิดปีติปราโมทย์ (Self Content)อธิคัล (ทายวาจาบทติ) (Self Control)ความสงบลัก (Self Respect)ความมนใจในตนเองาศัยแหล่งจ่ายไฟภายน (Self Confidence)ความเข้าใจชอบ (Right Understanding)มรรควิธีหรอทางลายกลาง (Right Path)ปีณทากูกแก้ (Problem Solving) เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจน ตายโดยใจความ “เพื่อนร่วมทุกข์” หมายถึง ชีวิตที่เกิดแล้วต้องผ่านกระบวนการ แก่ เจ็บ ตาย ดูแล้วก็รู้สึกธรรมดา ไม่รู้สึกว่าความหมายของเพื่อนร่วมทุกข์จะยิ่งใหญ่ จีพีเอสติดตามราคา ขนาดที่ยกย่องผู้1ให้คำจำกดความว่า คือ พระสัพพัญฌูสัมมาล้มพุทธเจ้าปุถุชนที่งหลายจะปล่อยผ่านเหตุการณ์ที่ชินเคย เห็นบ่อยๆซํ้าซากทุกวัน ไม่เห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมห้ศจรรย์อะไร เพราะใครๆ ก็ยอมรับว่าจริงอยู่แล้ว อาจคิดว่า สิ่งมหัศจรรย์คือ สิ่งที่ใครเห็นไม่ไต้นอกจากคนพิเศษเท่านั้นอันที่จริง ถ้าใครเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์ ด้วยจิตที่เข้าไปหยั่งรู้ความจริง เขาจะรู้สึกเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนร่วมทุกข์มากขึ้นเป็นทับทวี อุปมาดังคนเคยอกหัก ถูกความรักทำพิษ จะเข้าซึ้งถึงหัวใจของผู้กำลังทนทุกข์เพราะความรักเป็นพิษ ฉันใดก็ฉันนั้น

เครื่องติดตาม

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณสมบัติของเครื่องดักฟัง มีหลายอย่างสามารถจำแนกได้เป็นแต่ละประเภท

 “รู้’’ เป็นปรมัตถสัจจะ สิ่งมีชีวิตจะ “รู้’’ ได้โดยไม่ต้องการการสั่งสอน ถามว่า “รู้’’ เหมือกั“สัญชาตญาณ” (นิยามของฝรั่ง)หรือไม่ ถ้าไม่แกจิต “รู้’’ อาจคล้าย “สัญชาตญาณ” ได้ดังนั้นโดยสัจจธรรม “รู้’’ เป็นเรื่องลึกซึ้ง มีความหมายในชั้นลึกชนิดที่ฝรั่งไม่รู้ไม่เคยได้ยิน คนไทยที่มีพื้นฐานจิตใจใฝ่หลักการฝรั่งก็เลยพลอยไม่รู้ไม่เคยได้ยินตามฝรั่งไปด้วย“คิด” เป็นเรื่องของการถูกสั่งสอนให้จำ ให้เข้าใจ ดังนั้น จะคิดอย่างไรจึงเป็นเรื่องของการถูกปลูกฝัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคิดได้แก่ การศึกษาทั้งนอกและทั้งในระบบจำหน่ายเครื่องดักฟังคิดจึงซับซ้อนควบคุมได้ยากโดยเฉพาะความคิดของผู้อยู่หน้าเครื่องรับสื่อสารที่ทันสมัย แม้แต่เจ้าตัวยังไม่รู้เลย ทำไมคิดอย่างนั้น เพราะจิตดูดซับข้อมูลหลากเรื่องหลากรสจากเรื่องจริงในชีวิตจากเรื่องตัดต่อในความรู้ และในเครื่องรับสื่อสารในที่สุดข้อมูลของจิต กลายเปีน “ขยะความคิด”พุทธบริษ้ทถูกเน้นยํ้าให็บกฝน “รู้ขัด” และบกฝนให้ “คิดอยู่ในกรอบ” ซึ่งเป็นการบกทีมีนัยตรงกันข้ามกับการบกฝนของนักปราชญ์ตะรันตก เกือบทุกประการต่อไปนี้อาจจะอ่านได้แค,เป็นสำนวนภาษา หรืออาจจะแจ้กระจ่างความมหัศจรรย์ของภาษาไทยก็ได้ว่า ภาษาไทยมีสมรรถนะในการจำแนกสภาวธรรมอย่างน่าทึ่ง“รู้” และ “คิด”สายไฟฟ้าจะทำงานประสานกัน สร้างความหลากหลายของสภาวธรรม ความหมายของสภาวธรรมคือ สื่งที่จิตสามารถรู้อารมณ์ของตนเองด้วยตนเองโดยตนเอง ยิ่งบกฝนให้รู้ซัด ยิ่งจะเห็นซัดว่าภาษไทยนั้นทํฒนามาจากความเชื่อ “จิตเป็นประธานของสรรพสิ่งเครื่องดักฟังมือถือคิด’เห้เป็น... เดี่ยวเห็นเองสรวรุณลองสังเกตตัวเอง ไม,ก็ผู้อื่นที'กำลังจ้บจ่ายของในซุปเปอร-มาร์เกต (ตลาดรวมสินค้า) ผู้บริโภคแต่ละคนกำลังสาละวน “รู้...คิด”อยู่รอบแล้วรอบเล่า จนกว่าจะจับจ่ายเรียบร้อยตามที่ตั้งใจหยิบสินค้าขึ้นมาแต่ละชิ้น “รู้ว่าคืออะไร” “กำลังคิดว่า” ยี่ห้ออะไร สีอะไร ขนาดไหน จำนวนเท่าใด รวมทั้งคิดเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยด้วยบางครั้ง “รู้ก็'ช่วยนำคิด” บางครั้ง “คิดก็นำร่องรู้” กลไกการรู้และการคิดจะส่งเสริมอุดหนุนกันจนสำเร็จการจับจ่ายเราทั้งหลายล้วนอยู่ในฐานะผู้บริโภคสินค้าเราจึงต้องผ่านกลไก‘รู้คิดเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กมาอย่างซาชอง แต่ทว่าทั้ง “รู้ - คิด” ถูกปล่อยผ่านอย่างมิได้มองเห็นความสำคัญ ทั้งๆ ที่นี่คือโอกาสที่จะฟิกฝนจิตให้“รู้ชัด” และ “คิดในกรอบ” ให้ชัดอีกด้วยผู้ที่ฟิกฝนจิตตนเองจนรู้เท่าทันกลไกของจิตดีแล้ว ย่อมเข้าใจตนเองได้ คุมจิตตนเองไว้ด้วยธรรมอ้นดี และคนที่ฟิกฝนจิตอย่างดีแล้วนี้ มีจำนวนไม่มาก จึงกลายเป็นคนจิตมหัศจรรย์ในสายตาของผู้อื่น แท้ที่จริงคนทุกคนมีโอกาสฟิกฝนจิตตนให้มหัศจรรย์ได้เท่ากันทุกคนเครื่องดักฟังจิ๋วสิ่งที่ต้องการคือ กัลยาณมิตร ผู้เริ่มด้นบอกให้รู้คุณค่าของการฟิกจิต ลังคมไทยขาดกัลยาณมิตรอย่างน่าเสียดายผู้ขาดการฟิกฝนจิตตนเอง เมื่ออ่านภาษาจิตย่อมเข้าไม่ขึ้งถึงความนัยของคำ ไม่ต่างจากผู้เรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ อ่านภาษารูปที่ปราชญ์ตะจันตกคิดขึ้นจะเข้าไม่ถึงสภาวะ ได้แต่จดจำแบบเดียวกับนกขุนทอง สอบเสร็จแล้วคืนคำเก็บไวในตำรา ไม่เก็บไว้เป็นความซาบขึ้งของจิตคิดอย่างไรฤนบุณกุคลจีงกบทวี


เครื่องดักฟัง