วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธีการติดตามรถยนต์หรือตัวบุคคลเดี๋ยวนี้สามารถใช้เครื่องติดตามได้ที่หาซื้อได้ทั่วไป

คิดให้เป็น.. เดี่ยวเห็นเองวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี เป็นสมมติศาสตร์ เราควรใช้อย่างทางสายกลาง ควรรู้ว่าใช้อะไร อย่างไหน จึงจะเหมาะกับสภาพนั้นๆธรรมชาติจึงถูกทำลายน้อย จิตวิญญาณถูกทำลายน้อย แต่ต้องมีความสุขและสันติภาพมากขึ้นเราจำเป็นจะต้องปฏิบดตามกลไกของจิต ๕ ประการซึ่งข้าพเจ้าขยายความมาจากแนวความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุดังต่อไปนี้๑. รู้ตัพร้อม(SelfAwareness) ต้อง‘ฝัก ปีกให้รู้ว่า กำลังคิดพูดทำอยู่ เครื่องติดตามระยะไกล ให้รู้ตั้งสติและสัมปชัญญะคนที่นั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเกือบไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อม เพราะจิตส่งออกช้างนอก ไปสนใจแสงสีหน้าจอ เด็กติดเกมย่อมมีโอกาสขาดการรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนั้น เด็กติดเกมย่อมขาดความละอายชั่ว ความกลัวบาป สติและการละอายชั่วกลัวบาปจะเป็นเจตสิกเดียวกัน๒. รู้สึกยินดีที่ได้ทำงาน (Self Contentment) การทำงานทำให้คนเกิดปัญญา และทำให้เกิดเห็นคุณค่าภายในงานนั้นเองเป็นเหตุสร้างปัญญา คนทำงานจึงมีปีติปราโมทย์คนทันสมัยผู้เกียจคร้านซอบตุหรัดตุเหร่ ในชีวิตท่องเที่ยวเป็นเดือน เป็นปี หรือท่องเที่ยวหน้าจอทีวี ท่องเที่ยวอินเตอร์เน็ตทั่งวันทั่งคืน เช่นนี้ เรียกว่าสุดโต่งทั่งสิ้น ขาดปีติปราโมทย์ เพราะไม่มีเนื้องานให้เกิดปัญญา อุปกรณ์ติดตามตัวบุคคล มีแต่ความเป็นทาสสากลอย่างเดียว๓. รู้จักรักษากายวาจาให้ปกติ (Self Control) คนที่เครียดมากประชุมทั่งวัน จะเครียดเพราะต้องรักษาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหลังประชุมแล้วจะมีความผิดปกติ ต้องการปลดความเครียดโดยเช้าโรงนวด กินเหล้าเคล้าอบาย หรือคนที่ทำงานซํ้าซาก เหน็ดเหนื่อยบงานที่ซํ้าท่าเดิม คนพวกนี้จะต้องคลายเครียดโดยกู่ก้องร้องตะโกนขาดการสำรวมวาจาและท่าทางให้ปกติ๔. เกิดความพอใจในความประพฤติของตน (Self Respect)คนจะน้บถือตนเองไต้ จะต้องไม่ใฝ่ตั้าและทวนกระแสความต้องการของตนเองไต้ ควบคุมให้ตนเองทำในสิ่งที่ถูกต้องไต้๕. พ้ฒนาความเชื่อจากทฤษฎี เครื่องติดตามสัญญาณโทรศัพท์ เป็นความเชื่อที,มีปัญญาของตนเข้าไปกำกับด้วย (Self Confidence) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เข้าไปกำกับปริยัติ จะเกิดความมั่นใจในตนเอง ว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกสร้าจสติสัมปชัณณ: (Self Awaremess)เกิดปีติปราโมทย์ (Self Content)อธิคัล (ทายวาจาบทติ) (Self Control)ความสงบลัก (Self Respect)ความมนใจในตนเองาศัยแหล่งจ่ายไฟภายน (Self Confidence)ความเข้าใจชอบ (Right Understanding)มรรควิธีหรอทางลายกลาง (Right Path)ปีณทากูกแก้ (Problem Solving) เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจน ตายโดยใจความ “เพื่อนร่วมทุกข์” หมายถึง ชีวิตที่เกิดแล้วต้องผ่านกระบวนการ แก่ เจ็บ ตาย ดูแล้วก็รู้สึกธรรมดา ไม่รู้สึกว่าความหมายของเพื่อนร่วมทุกข์จะยิ่งใหญ่ จีพีเอสติดตามราคา ขนาดที่ยกย่องผู้1ให้คำจำกดความว่า คือ พระสัพพัญฌูสัมมาล้มพุทธเจ้าปุถุชนที่งหลายจะปล่อยผ่านเหตุการณ์ที่ชินเคย เห็นบ่อยๆซํ้าซากทุกวัน ไม่เห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมห้ศจรรย์อะไร เพราะใครๆ ก็ยอมรับว่าจริงอยู่แล้ว อาจคิดว่า สิ่งมหัศจรรย์คือ สิ่งที่ใครเห็นไม่ไต้นอกจากคนพิเศษเท่านั้นอันที่จริง ถ้าใครเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์ ด้วยจิตที่เข้าไปหยั่งรู้ความจริง เขาจะรู้สึกเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนร่วมทุกข์มากขึ้นเป็นทับทวี อุปมาดังคนเคยอกหัก ถูกความรักทำพิษ จะเข้าซึ้งถึงหัวใจของผู้กำลังทนทุกข์เพราะความรักเป็นพิษ ฉันใดก็ฉันนั้น

เครื่องติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น