วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คำตอบต่อการคัดค้าน ตอนที่ 2
 สิ่งที่สำคัญสำหรับนักการเมืองในการปกครองระบอบนี้คือการปรับตัวเองให้เข้ากับทัศนะส่วนใหญ่ของประชาซนโดยไม่คำนึงถึงว่าพฤติการณ์ของเขาต่อสภาวการณ์ในสังคมและการบริหารจัดการจะเข้ากันได้กับหลักความยุติธรรมหรือไม่ ความสนใจเพียงประการเดียวคือปกป้องรักษาเอกสิทธี้ทางสังคมและการเมืองที่เขาได้รับเอาไว้ และในบางครั้งเขาอาจเหยียบยิ่าไปบนสัจธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำอันตรายให้เกิดกับสถานภาพของตนเอง ผู้ที่1ไม่เกรงกลัวทัศนะของสาธารณะและวางการดัดสินใจอยู่บนสวัสดิการชองสังคมเท่านั้นหายากแฟรงก์ คอนท’นกเขียนทางการเมืองผู้มีชื่อเสียงได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า''ความจำเป็นที่จะได้รับเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นในทุกๆ ปัญหาวิกฤติและสำคัญ เพื่อว่าในความมุ่งมั่นเนื่องจากในความพากเพียรหลังจากเป้าหมายดังกล่าว ไม,มืการพิจารณาใดๆ สามารถให้แก่ประเด็นทางจริยธรรมหรือถูกและผิดได้"  อย่างไรก็ตาม นี่คือรูปแบบการปกครองที่ได้รับความประทับใจโดยผู้ยึดมั่นเสรีนิยมในโลกปัจจุบัน ระบบที่ลัจธรรม ความยุติธรรมและหิริโอตับปะได้รับการปฏิบัติเสมือนสิ่งละเล่น ถ้าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของระบบจะเป็นที่อนุญาตหรือไม่ที่ผู้สืบทอดของท่านศาสดาควรจะได้รับการเลือกสรรและปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องไปกับมัน ดังตัวอย่างเช่น กลุ่มของมุสลิมสามารถมาพร้อมๆ กัน เลือก เครื่องดักฟังจิ๋ว ปัจเจกบุคคลตามบรรทัดฐานของพวกเขา จากนั้นจึงเชื่อถือเขาให้ปกครองเหนือมวลมุสลิม"บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของศาสนา และรายละเอียดคำลังของศาสนบัญญัติสามารถสร้างลังคมอิสลามที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่ถ้าเขาได้รับเลือกเป็นผู้นำ เขาสามารถทำให้กฎหมายของพระเจ้าเป็นผลสำเร็จในลังคม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่จำเป็น ความแน่นอนแม่นยำและความเชื่อถือได้ ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้น ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้อันใดที่เขาสามารถดึงออกมาเพื่อให้ได้รับการปกครองพิเศษต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว จากกฎทั่วไปของศาลนบัญญัติและจากนั้นจึงบรรลุผลสำเร็จในผลประโยชน์ยิ่งกว่านั้นในระบบที่การปกครองถูกเลือกโดยเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นเสียงส่วนน้อยจะถูกละเลย

วอย่างเช่น เสียงส่วนน้อยประกอบด้วย 49%จำเป็นต้องยอมรับทัศนะและสิ่งที่ผู้คนที่มีอำนาจชอบมากกว่าโดยคัดค้านกับความต้องการของพวกเขาสำหรับทัศนะของคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกละเลย ไม่มีทางที่จะลงรอยกันได้กับกฎแห่งความยุติธรรม มีเหตุผลอะไรหรือไม, สำหรับพวกเขาที่ถือตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายสำหรับการปกครองที่เลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ ทำไมพวกเขาต้องถูกจำกัดเสรีภาพและความต้องการของพวกเขาถูกเหยียบยาการอ้างเหตุผลว่าการเลือกของเสียงส่วนใหญ่สะท้อนผลประโยชน์โดยรวมของสังคมไม่ได้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและล้มเหลวที่จะสถาปนาภาระหน้าที่ที่เคร่งครัดและสามารถอธิบายได้ ในส่วนของเสียงส่วนน้อย เพราะฉะนั้นคำถามจะยังคงอยู่ว่า บนพื้นฐานใดที่เสียงส่วนน้อยจำเป็นต้องยอมรับการตัดสินใจเสียงส่วนใหญ่และต้องยอมเชื่อฟังความต้องการและทัศนะของผู้อื่นกฎหมายที่รับรองโดยเสียงส่วนใหญ่ และบังคับใช้แก่ประซาซนทั้งหมด บางครั้งเป็นผลร้ายต่อสังคม และทำลายความก้าวหน้าและการพัฒนาที, แท้จริงถ้าสัจธรมรคือสัจธรรม มันก็จะไม่กลายมาเป็นสิ่งที่ผิดพลาด เพียงเพราะผู้ดำเนินตามมันมีน้อย  เครื่องดักฟังระยะไกล หรือเป็นเสียงส่วนน้อย และถ้าความผิดพลาดคือสิ่งที่ผิดพลาด มันก็จะไม่กลายเป็นสัจธรรม ผ่านการสนับสนุนของเสียงส่วนใหญ่อาจเนื่องจากทัศนะส่วนใหญ่นั้นที่ถูกนำมาเป็นกฎเกณฑ์ตามปกติที่ใช้ในการควบคุม เพราะมีแนวโน้มนำสงสัยที่จะผิดพลาดน้อยกว่า แต่ไม่มีข้อยืนยันดำรงอยู่สำหรับแผนการว่าความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ดีกว่าหรือมีคุณค่ามากกว่าอย่างถาวรต่อแนวโน้มของเสียงเสียงส่วนน้อย หรือสำหรับการกล่าวอ้างที่ว่าความต้องการที่ครอบครองความถูกต้องตามกฎหมายด้านใน ที่ให้พวกเขาเป็นแหล่งกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับการบัญญ่ตกฎหมายและพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ประเทศคอมมิวนิสต์ ซึ่งอ้างว่าได้ทำให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในกรอบของสัทธิมารกช์ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายกลายเป็นประเภทของระบอบเผด็จการ โดยที่ในระบอบดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์ครอบครอง  อำนาจเบ็ดเสร็จและกำหนดเจตนารมณ์ของมันต่อมวลซนในทางตรงกันข้าม เมื่อการเลือกผู้นำเป็นเรื่องเอกสิทธิ้ของพระเจ้าการยอมรับผู้นำมีค่าเท่ากับการยอมสยบต่ออำนาจรัฎฐาธิปัตย์ฃองพระเจ้าการยอมสยบต้องได้รับการปฏิบ้ติอย่างกระตือรือร้นด้วยเหตุผลที่เป็นการยํ้าความจำเป็นในการเชื่อฟังพระผู้สร้างและมนุษย์เข้าใจการยึดมั่นต่อคำลังของพระเจ้าแหล่งของความสุขและการกินดีอยู่ดีในโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีคำถามอันใดอีกของเสียงส่วนน้อยและเสียงส่วนใหญ่ เพราะรัฐบาลคือรัฐบาลของพระเจ้า ต่อหน้าพระองค์ทุกคนมีความรับผิดชอบสูงสุด ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่ทั้งมวล เป็นจุดกำเนิดของชีวิตมนุษย์และความสมบูรณ์ เป็นนํ้าพุของความเอื้ออารีที่ไม่สิ้นสุด พระองค์เท่านั้นที่สมควรจะได้รับการเคารพเชื่อฟัง และบัญญัติและกฎหมายของพระองค์เท่านั้นที่ได้รับการ กฎหมายของพระองค์ถูกบังคับใช้อย่างสอดคล้องกับแบบแผนของธรรมชาติและได้รับการดลใจ

โดยความตระหนักอย่างลึกซึ้ง ถึงส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ทางสังคม กับเหตุผลที่ว่าพวกเขามีความยุติธรรมอยู่ภายใน และกำลังจะไปในทางที่มีประโยชน์อย่างมั่นคง กินดีอยู่ดีและความสุขของมนุษย์ความสงสัยไม่เคยเกิดขึ้นเลยว่าเหตุจูงใจส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตนในส่วนของผู้บัญญัติกฎหมายนั้นทำงานอยู่สังคมที่เชื่อในพระเจ้า ดักฟังในรถยนต์ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตามเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนใหญ่ที่อาจเลือกแนวทางที่ผิดพลาดในประเด็นต่างๆ และอาจตัดสินด้วยความผิดพลาด ผู้คนจำนวนมากที่ในตัวพวกเขามีความหวังอันยิ่งใหญ่บรรจุอยู่ และเป็นผู้เข้ามาสู่อำนาจโดยการปกคลุมเสียงส่วนใหญ่ ได้มาสู่การทำให้เกิดการสิ้นหวังอย่างรวดเร็วมากกว่าความหวัง ความโกรธและความเป็นศัตรูกันมากกว่าความรักและความเป็นมิตรตังนั้นอาจสรุปได้ว่า ทัศนะและความโน้มเอียงของเสียงส่วนใหญ่ผลของประสบการณ์ที,ต้องผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถสร้างพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาของมนุษย์หรือค่อยๆ สอนความยุติธรรมให้ซึมซาบเข้าไปในชีวิตของปัจเจกชนและสังคม หรือพวกเขาสามารถรับประกันความสุขและสวัสดีภาพของมนุษย์

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น